shadow

Kwagh u Aôndo (2): Ishoribo i Hihii

Adam kua man Ifa ve lu saan saan ken Sule ne.  kpa iyange i gen yô Diabolo va va kaa er, i ier nan ve ne ye atam a kon u môm ne ga?  Ve kaa a na er, ‘Aôndo kaa avese er se de ye ga, aluer se ya yô, se vihi Tar cica cii man se kpe kpaa’.  Diabolo kaa ave er, ‘Ka nahan ga cii, Aôndo ngu bumen ne abume, aluer ne ya u yô, ne hingir vough er Aôndo iyol Na nahan’.

Tsô Adam vea Ifa ve kende a ayol ave sha, ve hungur er Aôndo alu Ter ve man huror ve kpaa yô.  Ve kaa er, ‘Ka mimi Diabolo a kaa ye.  Se kera ungwa ikyaan I Aôndo ga, se er kwagh u se soo yô’.  Nahan ve ya kon u Aôndo venda la. Ve hingir er Aôndo yô?  Ei, ve kav ibumegh vev.  Ve yevese ve za yer.  Tsô Diabolo gba nahan ve tar kaan er, ‘Haha!  Ne abume a ior ne, ne er ishoribo hen Aôndo.  Ne kera mba mbayev mba Aôndo ga.  Ne vihi Tar cica cii, Ne kpe kpa!’. Tiv kaa er de, de ka ci.

Iyange va been yô Aôndo va.  A yila Adam man Ifa!  Akaa er, ‘Ier nan man ne er kwagh u doon ga kpishi nahana?   Ne doom shima man M na ne hanma kwagh, kpa ne yô ne soom ga.  Ne ungwa ikyaan yam kpa ga.  Hegen yô undu nen sule ne due nen kera.   Ne kera mba mbayev av ga.  Due nen yem nen ken Tar’.

‘Ne ya ican man ne kpe kpa!  Ne kua ior mba ava mar ken ijime yen kpaa.  Ne kera faityô u va lun vea mo sha Tar tor ga. Tsô Adam kua Ifa ve gba vaan.  Tsô mhôônom kôr Aôndo. A kaa er, ’Iyange igen me tindi wan wam sha Tar Tor, a sen shin Tar.  Una yima ne. Una gema ne shi ne hingir mbayev av man una va aven ken Tar Tor.  Nahan Adam kua Ifa ve sugh Aôndo man ve mase duen yemen ken Tar ye.