shadow

Kwagh u Aôndo (1): Aondo Gba Sha man Tar

Ngun ne ka kwagh ôron sha kwagh u Yesu, Oryiman wase.  Se mba yer un er Oryiman sha aciu a yima se.

Yange sev hungwa ava gayoô, Tar lu ga.  Ior kpa lu ga.  Lu Aôndo tswen lu ye.  Aôndo lu u doon.  Aôndo kaa er, ‘De se er Tar!’.  Nahan Aôndo er Tar sha tahav mbu mkaanem nam.  A er iyange man wer, man ikyon man inyon man inyam.  Shi Aôndo kaa er, ‘De se er nen or hegen.  Me er un alu er mo nahan, gadia msoo mer ve lu ahur a am’.

Tsô man Aôndo er Adam man Ifa.  Or u hihii man kwase u hihii.  A ver ve ken Sule u doon ashe kpishi.  Sule ne Mango man Alum man Like kua Mbuer u Uke man hanma kwagh u doon u yan cii lu ken u.

Tsô Aôndo kaa a Adam man Ifa er, ‘Akaa ne cii mna ne sha aciu ne mba mbayev av man ne doom ishima.  Ken Sule u ngun angev, shin izungwen shin ku mba ker ga.  Ne kua mbayev enev cii ne lu ken u gbem.  Nahan aluer ne soom man ne ungwa ikyaan yam yo, me va aven sha Tarto.   Man ne lu vea mo zan zan gbem’.

Shi Aôndo kaa er: ‘Ne faityô u yan hanma ityamegh ki kon ki ken Sule ne.  Kpa Kon u me tese ne u la yô, de ye nen ityamegh ki u ga.  Aluer ne ya yô ne vihi Tar cica cii man ne kpe kpaa’.

Adam man Ifa ve sugh Aôndo.  Ve lu saan saan.  Hanman iyange Aôndo ava tema imongo ave, a lam ave.  ve soo Aôndo.  Aôndo ka u doon kpishi, a iv a ishoon man er doo kpaa.