shadow

Kwagh u Aonde kua tsav man akombo

Ortiv na jijigh er ka Aonde a gbe sha man tar ye; ka wen a kumen, a nôôn wula shi ate iyange ye. Ka wen ka ana tugh mbuile shi sev mbuav ye. Kpa shi ortiv gema lumun er tsav man akombo ka sha aciu tar-sôron man mkpeiyol u nongo u tar cii.

KAWAGH-HIR: WANYE U HEMBAN ATO

Folklore & folktales

KAWAGH-HIR: WANYE U HEMBAN ATO Yange ne ga yô, wanye u genegh lu vea ngô na. man wanye gema taver ityough er a ya kpandegh nahan. Mayange je ungwan imo I ngô na ga cii. Ngô na yange una venda kwagh a na yô, maa wan ne a hanger keng a er di kwagh la di kpa keng. Aluer ngô na kaa er