shadow

KWAGH-HIR: ER I HII MAN IGO I LU AKE SHA INIÔNDO YÔ

Yange ne ga yô, mbanyam lôhô toho. Toho yar je, mbanyam va er vea bee nahan, shi ikyôr kpaa doo ken toho ne kpishi je. Er yangeve yar ikyôr ne ve gema kurun yô, ve cii ve kohol ijiir imôm sha u vea kar kwar u ishôsu i ve wou ken toho la yô. Yange ve bur hanma swase u yange ve wua cii ve ta tihi, maa ve ta ikyenge ve yila Alôm er a kporom ken atô a va kar ve kwar. Tsô, Alôm mough kar nyôr ken atô gba karen mbanyam kwar, gadia Alôm hemba ndahar a inyamtoho igenegh kpishi kpaa a gema a hemba wan ayom man atseregh a ve cii.

Hanma inyam yange i zua a kwar kuma i. kpaa kwagh u gema er di yô, i hungur an-igo ken kwar ne! Mba nenge u been yô, anigo mough sha pine er: i er nan man i we un ken kwar karen ga? Kondo mbanyam iyol gôông. Kwagh ne lan ve ishima yô, mô ve môm lu a imo i kaan ga cii.

Tso, Alôm kende kaa er; un kar kwar bee kpa inyam shi shi. Mbanyam pine un er: ka nyi na i shi? Alôm kaa er, ka ake! Inyam ne i gema i kenger ngin, i ngira i gema i kenger igen, tsô, ve kaa a anigo er: kwagh ne er vihi je kpa, a ya anyi, ake kpaa ka inyam a gba kuran ake la tsô. Ishima vihi anigo kpishi nahan a venda er una ngohol ake ga, maa ishima nyion un a gba num a mough a gba yemen. Ngur yemen yô, Alôm kura ake la gba zan anigo a min ken jime zamber a na er, ishima i de vihin un ga, a gba ngohol ake tso, a kpaa ka inyam.

Yange anigo venda ake a vaa zwa, ishima nure un ker, a ande anyem a gba yevese, tsô Alôm cir min zendan a ake ken we. Alôm lu yilan anigo er, a tile a ngohol ake, ake kpa ka inyam, yô anigo ngu ayem paa-paa yevese, ka za nongor Alôm yô, maa a gema ake la gba keren anigo er a tôô, kpa anigo tile ga zan zan, Alôm za karen a masetyô a yange shi a min ken we la yô, maa ake za ta anigo ken iniôndo kpoo maa var her!

Er yange i gba nguren u a bugh ake ne ken iniôndo i anigo yô, or fatyô ga. Tsô, mbanyam kaa er, kwagh hough a hua sha or, ake zer anigo ken iniôndo kpaa hemba kan un tsoun a ve mba gen, yô i gba den tsô.

Ka ape i lu maa igo i zer ake sha iniôndo je ne.